search
Castiga amenajarea curtii, in valoare de 14.000 lei

Castiga amenajarea curtii, in valoare de 14.000 lei


Ti-ai construit casa si banii s-au terminat inainte de a te ocupa de curte? Elis Pavaje iti vine in ajutor! Poti castiga o amenajare cu pavele si spatiu verde, in valoare de 14.000 de lei, pentru ca tu sa te bucuri, oricand, de o curte imbietoare!


Ce ai de facut?
Incarca AICI ( https://elis.ro/iti-amenajam-curtea) - o poza relevanta cu curtea proprietate personala, pe care o doresti sa fie amenajata de Elis Pavaje.


Cum se alege castigatorul?
  • Se trag la sorti 10 curti (prin random.org), din cele inscrise,
  • Din cele 10 lucrari, juriul selecteaza lucrarea cea mai potrivita.

Criteriile de selectie finala

  • suprafata curte,
  • aspectul casei (se prefera casele foarte ingrijite),
  • vecinatati ale proprietatii, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul inconjurator.

Suprafata amenajata se va face in limita bugetului alocat. Mai multe detalii in regulament.

Durata concurs:

Concursul se incheie pe data de 9 octombrie


Regulamentul oficial al campaniei promotionale on-line “Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei“

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.2.Campania publicitara on-line se va desfasura conform prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”/”Regulament Oficial”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei, aplicabile din Romania, prin publicarea pe site-ul web www.elis.ro

1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba, in totalitate sau in parte, prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea acestora la cunostinta publicului pe pagina concursului

SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a aduce la cunostinta publicului aceasta imprejurare, pe pagina concursului

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La campania publicitara on-line “Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei”, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, proprietar al unui imobil care sa cuprinda si curtea aferenta acestuia amplasata in Romania,

3.2 Salariatii societatii SC ELIS PAVAJE S.R.L., rudele de grad I si II sau colaboratorii revanzatori nu au dreptul sa participe la campania promotionala.

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. In vederea participarii la Campania publicitara on-line " Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei " participantii trebuie:

Etapa 1:

Etapa 2:

  • Se trag la sorti 10 curti, folosind un soft de randomizare, urmand ca din cele 10, reprezentantii organizatorului (juriul) sa selecteze lucrarea cea mai potrivita pentru a fi amenajata de Organizator. Pentru selectia finala, Organizatorul poate cere alte poze ale curtii, care sa-I permita sa faca o evaluare mai obiectiva.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Selectia proiectului castigator, pe baza criteriilor mentionate mai jos, se face de catre juriul compus din: 1 arhitect colaborator, 1 inginer al departamentului tehnic al organizatorului, 1 reprezentant al departamentului marketing al organizatorului, 1 reprezentant al partenerului media www.povesteacasei.ro.

5.2 Criteriile care vor fi luate in considerare pentru selectia finala a castigatorului vor fi:

•suprafata curte,

•aspectul casei (se prefera casele foarte ingrijite),

•vecinatati ale proprietatii, posibilitatea de a adapta curtea la ambientul inconjurator.

Suprafata amenajata se va face in limita bugetului alocat.

5.3. Pentru validarea drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca conditiile de participare, conform sectiunii 3 si 4;

- sa prezinte un act de identitate in original;

5.4 In cazul in care castigatorul nu raspunde sau nu trimite datele solicitate in timp util, va fi contactata urmatoarea persoana selectata.

SECTIUNEA 6.PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI

6.3In cazul in care din bugetul anuntat nu este posibila amenajarea intregii curti, se va delimita o suprafata ce va fi amenajata.

6.4Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte produse si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produsului. Proiectul pentru amenajare va fi realizat de catre Organizator si va viza promovarea produselor premium.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7. 1 Concursul se inchide la data de 9 octombrie 2020. Din cele 10 proiecte extrase in data de 10 octombrie prin softul random.org, juriul va alege lucrarea castigatoare. iar castigatorul va fi anuntat pana pe 15 octombrie 2020

7.2 Anuntarea premiului catre castigator se va face prin anuntarea acestuia prin mesaj privat pe Facebook despre castigarea concursului si stabilirea urmatorilor pasi. Castigatorul, va putea intra in posesia premiului dupa ce se stabilesc detaliile renovarii curtii impreuna cu expertii ELIS Pavaje.

7.3 Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului. Daca castigatorul anuntat public pe site elis.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ElisPavaje, si anuntat prin mesaj privat pe email sau telefon si nu raspunde in 7 zile, se considera ca acesta a renuntat la premiu, iar premiul va ramane in proprietatea Organizatorului, urmand a se acorda urmatoarei lucrari selectate.

SECTIUNEA 8.DREPTURI DE FOTOGRAFIERE/ FILMARE

8.1. Castigatorul este de acord ca lucrarea de amenajare sa fie filmata si fotografiata (inainte si dupa amenajare), iar inregistrarile sa fie folosite de catre Organizator cu scop de promovare.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Veniturile din premii se impoziteaza, prin retinerea la sursa de catre platitorul de venit, suma neta alocata castigatorului fiind de 14.000 lei.

SECTIUNEA 10 INCETAREA SI INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

10.1. Campania va putea inceta sau poate fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania va inceta/se va intrerupe de drept si nici o parte interesata nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

10.2 Incetarea sau intreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Organizatorul - prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor in vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

12.2. Participarea la Campania promotionala on-line "Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei“ implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul desfasurarii campaniei publicitare precum si in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

12.3. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

12.4. Participantilor la Campania publicitara on-line "Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei“ le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa marketing@elis.ro

Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta; dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

12.5. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

12.6. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

SECTIUNEA 13 DISPOZITII FINALE

13.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii pe www.elis.ro

13.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si, sunt de acord ca numele si imaginea lor sa fie facute publice, sa fie utilizate in scopuri publicitare fara ca Organizatorul sa fie obligat la alte prestatii inclusiv plata unor sume de bani.

13.2. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte dispozitii raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.3. In cazul unei incalcari a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud si persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obtin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunica participantilor prin mesaj privat pe Facebook. In orice caz de excludere, premiile pot fi retrase si ulterior sau se poate cere inapoierea premiilor.

Prezentul Regulament oficial al campaniei publicitare on-line "Castiga o amenajare a curtii, in valoare de 14.000 lei“, s-a incheiat astazi, 09 septembrie 2020, data autentificarii, in doua exemplare originale.

ORGANIZATOR,

SC ELIS PAVAJE S.R.L.